De aanslagen in Parijs en Brussel als ook andere aanslagen en dreigementen door extremistische groeperingen, heeft steeds vaker een negatieve invloed op de samenleving in Nederland. Jongeren worden meer als voorheen gepolariseerd en wantrouwen elkaar steeds vaker. Door extremisten die in de naam van een bepaalde religie geweld rechtvaardigen, wordt een heel volk (met dezelfde religie) in hetzelfde hokje geplaatst en iedereen wordt gezien als een potentiële terrorist. Deze situatie verslechtert ook de sfeer op scholen, onder de jongeren en op straat. De jongeren zitten met vragen en opvattingen, maar durven deze vaak niet te uiten uit angst niet of verkeerd begrepen te worden. Het opkroppen van vragen en meningen heeft impact op de jongeren en brengt frustraties met zich mee. Ook zijn de jongeren kwetsbaar voor radicalisme en extremisme. Om dit te voorkomen is een gelijkwaardig dialoog met de jongeren van groot belang. 

Doel 

– Bespreekbaar maken van de negatieve gevolgen van terreuraanslagen en radicalisering; 

– Jongeren de gelegenheid geven om hun angsten en gevoelens te uiten; 

– Het wegnemen van het wij- zij gevoel door openlijk met elkaar te praten over de gebeurtenissen; 

– Jongeren de ruimte geven om een mening te vormen over burgerschap en democratie. 

Uitgangspunt 
 

Belangrijk is om de jongeren de gelegenheid te geven, zodat zij hun mening kunnen uiten, met als doel solidariteit te creëren tussen jongeren van verschillende komaf. 

Effecten van dit soort dialogen zijn dat  jongeren gestimuleerd worden een mening te vormen over burgerschap en democratie. Daarbij is het wel van belang de jongeren mee te laten denken over wat het betekent om in een democratische samenleving te leven, waarin je het recht hebt om eigen identiteit te vormen/behouden, MAAR waarin je ook anderen datzelfde recht moet gunnen. Daarmee willen wij ook bespreekbaar maken dat: 

– Je in een democratische samenleving je mening kan en durft te uiten 

– Je ook goed kan luisteren naar meningen en argumenten van anderen 

– Je op een goede manier samen een besluit kan nemen; 

– Je rekening moet houden met andersdenkenden (met de minderheid) 

Een ander uitgangspunt is ook het starten van een dialoog met jongeren met als doel te praten over wat er allemaal bij komt kijken als je vreedzaam wilt samenleven in een maatschappij waarin mensen wonen met veel verschillende achtergronden en waar ook veel ongelijkheid heerst (tussen arm en rijk). 

Doelgroep 

– Jongeren die gevoelig zijn voor radicalisering en extremisme 

– Jongeren met gedragsproblemen (die kwetsbaar zijn voor invloeden van buitenaf, zoals extremisme en radicalisering) 
 
 

Werkwijze en aanpak 

Jongeren voldoende ruimte geven zodat ze hun verhaal kunnen doen. Ook als het gaat om jongeren die van mening zijn dat zij de extremisten begrijpen. Juist als je deze jongeren de ruimte geeft hun mening te uiten, krijgen zij het gevoel erbij te horen. Op deze manier is het te voorkomen dat zij nog meer geradicaliseerd raken. Ook als er verschillende meningen zijn, dan is het belangrijk om aan te geven dat dit goed is; dat wij andere meningen moeten leren accepteren en proberen te begrijpen. 

 
Onze expertise 

Onze vrijwilligers hebben affiniteit met de doelgroep. Om met deze jongeren een goed dialoog te kunnen voeren is het tevens van belang bekend te zijn met de leefwereld van deze jongeren. Onze vrijwilligers hebben intussen jarenlange ervaring opgebouwd met deze doelgroep. 

Ben je geïnteresseerd in onze dialoogbijeenkomsten? 

Bel ons voor een afspraak op 020- 615 5838 of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.